4'a novajxletero - English beneath

Esperanto

Saluton denove kunfestontoj,

Plia novaĵletero? Jam denove? Jes, ĉar ni havas kvin gravajn novaĵojn:

0) Konfirmu vian ricevon de tiu ĉi letero, kaj ke vi povas alveni ĝustatempe por viaj deĵoroj (vidu horaron sube).

1) La teamo nun estas plena. Tamen ni ĉiam ricevas kelkajn lastmomentajn malaliĝojn, pro tio ne hezitu ankoraŭ inviti viajn amikojn aliĝi (http://roskilde.festoklubo.dk/aligo). Ni havas atendliston, kaj ĉiufoje, kiam iu malaliĝas, ni tuj donas la lokon al la unua persono en la atendlisto.

2) La pakaĵlisto! Jen ĉiuj aferoj, kiuj necesas por havi bonegan festegan festivalon kune:

 1. Varmaj vestaĵoj
 2. Pluvkostumo
 3. Pluvbotoj
 4. Dormsako
 5. Lampo, laŭeble fiksebla sur la kapo
 6. Naĝkostumo (krom se vi preferas naĝi nude)
 7. Sunokulvitroj
 8. Sunkremo
 9. Tendo - se vi volas privatecon (ni havas grupajn tendojn laŭbezone)

3) INFORMOJ POR ALVENO AL ROSKILDE

Se vi estas en Kopenhago antaŭ Roskilde, vi povas viziti nin en Lundsgade 10, pordo Køie. Ni ne havas lokon por tranoktigi pliajn gastojn, por tio ni konsilas uzi Pasportan Servon (http://www.pasportaservo.org/), Couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/) aŭ alian reton de amikoj.

Je ĵaŭda vespero 27-07 iras Simono per aŭto de Kopenhago al Roskilde kaj povas porti tri volontulojn. Ŝparu 100 kronojn por la trajnbileto kaj helpu nin starigi la bazejon!

Se vi alvenas al Roskilde antaŭ sabato 29-07, venu al la trajnstacio de Roskilde, kaj telefonu al +45 517836 59, tiam iu organizanto prenos vin aŭte.

Je sabato 29-07 iros komuna karavano de Kopenhago al Roskilde. Ni komencas en Lundsgade je 09:45, en stacio Østerport je 10:00, trairas stacion Nørreport je 10:04, kaj atingas la centran stacion je 10:08. Tie ni eliros, renkontiĝos kun homoj en la centra stacihalo, kaj prenos trajnon je 10:16 al Roskilde, kie ni alvenos je 10:39.

Se vi memstare alvenas post sabato 29-07 08:00, venu al la stacio de Roskilde, prenu festivalan buson aŭ promenu al eniro EAST, kaj iru al la deĵorantoj ĉe la pordo por aŭtoj (gate 38) kaj demandu pri Esperanto. Loko: http://goo.gl/maps/vqPNI. Foto: http://www.roskilde.festoklubo.dk/_detail/pordo38.png. Ekde la 14-a iras busoj, kaj ekde la 18-a ni starigas niajn tendojn.

Vi ricevos vian brakbendon en Roskilde, kaj subskribos por konfirmi, ke vi ricevis ĝin kaj komprenas la regulojn de Roskilde.

4) Alkroĉite vi trovas la laborplanon por ĉiuj volontuloj. Se vi ne kontentas pri viaj deĵoroj, provu interŝanĝi kun alia partoprenanto, kaj se vi sukcesas, informu nin pri la ŝanĝo.

Kaj fine kelkaj saĝaj vortoj pri Spirito, iloj kaj organizo:

Spirito: Baldegaŭ ni havos festegon en Roskilde, kiujn ni partoprenas tute senpage! Kaj nia laboro helpas al DEJO! Nia celo, kiel organizantoj, estas ke vi ne nur sentu vin bonvenaj, sed ankaŭ aprezitaj. Subtenu nin en subteni vin. Per ĉies kunlaboro ni faros tiun ĉi festivalon neforgesebla!

Iloj: Memoru, ke la iloj uzataj en Roskilde estas niaj, do prenu tion, kion vi bezonas, el la komuna stoko. Post Roskilde vi povos trovi ĉion, kion vi volas: ĉu vi volas tendon? Multaj haveblos post la festivalo. Ĉu vi bezonas dormsakon? Senpage trovebla. Kaj se vi kolektas multajn aferojn, vi povas ankaŭ lasi grandan sakon ĉe ni, anstataŭ porti ĝin hejmen kaj reen sekvontjare.

Organizo: Kelkaj el la organizantoj havas junajn infanojn kaj estas private ofte okupitaj, tamen ni sukcesis bonege organizi la teamon ĉi-jare. Nia organizantaro nun havas 8 homojn, kaj ĉiam bonvenas viaj ideoj por plibonigi aferojn. Ne hezitu komenti antaŭ, dum kaj post la festivalo.

Dankon, ke vi helpas nin per partopreno! Ni klopodos maksimume por provizi al ĉiuj el vi BONEGAN FESTIVALON!!! Kune ni sukcesos!

xx - La organizantoj - xx

PS: nepre kopiu +45 517836 59 al via telefono nun. Ĝi estas la plej certa maniero por kontakti nin.

English

Hello again dear partYcipants.

0) Confirm your receiving of this message, and that you can make it in time for your shifts (see schedule below).

1) Our team is full now. However we always receive some last-minute cancellations, so don't hesiatae to invite your friends to sign up (http://roskilde.festoklubo.dk/aligo). We have a waiting list, and whenever someone cancels, we give the spot to the next person on the lsit.

2) What we all should bring to Roskilde in order to have a great party together:

 1. Warm clothing
 2. Rain suit
 3. Rubber boots
 4. Sleeping bag
 5. Lamp, if possible to wear on your head
 6. Swimwear (if you don't like to swim naked)
 7. Sunglasses
 8. Sun cream
 9. Tent - if you need some privacy (group tents will be filled up as needed)

3) INFORMATION ABOUT ARRIVING TO ROSKILDE

If you are in Copenhagen before roskilde you can visit us at Upsalagade 10, Køie's door. We do not have space to host any more guests, for that you should use Pasporta Servo (http://www.pasportaservo.org/), Couchsurfing (https://www.couchsurfing.org/) or another social network.

On thurdsay evening 27-07 Simono is going by car form Copenhagen to roskilde and can take three/four volunteers. Save 100kr for a train ticket and help us set up base camp!

If you arrive before Saturday 29th of June, come to Roskilde station and call +45 517836 59, and we can pick you up.

There will be a caravan on Saturday 29'th of June leaving Copenhagen from Østerport 10:00, passing through Nørreport 10:04 and @ the central station 10:08. Meeting in station hall, and then 10:16 to roskilde, where we arrive at 10:39.

If you arrive to Roskilde after 29'th of June 08:00 come to Roskilde st, and take a festival bus or walk to entrance EAST. We start guarding the entrance to this road http://goo.gl/maps/vqPNI at 08:00, go to this location (it looks like this http://www.roskilde.festoklubo.dk/_detail/pordo38.png + a lot of fence) and get current instructions from the guys in orange wests located there, please confirm that they are from the Esperanto group before accepting their guidelines. In Roskilde, around 14:00 buses start taking people in pendulum traffic from Roskilde train station to entrance east (and west), this location is entrance EAST - We will meet there. The putting up of the tents will according to plan happen at 18:00 o'clock.

You will receive your wrist band in Roskilde, and will sign to confirm, that you received it and understand the Roskilde rules.

4) Attached you find the shift schedule. If you are not happy with your shifts, try to exchange with other volunteers, and then inform us about the change.

And here is a few words on Moral, Tools and Organisation:

Moral: Very soon we will have a big party in Roskilde which we can visit completely free of charge! And our work helps the Danish Esperanto Youth! That would be us organizers and our goals, furthermore do know that we honestly attempt to, and go to some length, to make you feel not only welcome but also appreciated! Support us as we strive to support you! Thank you! It is all of our cooperation that will make this festival unforgettable!

Tools: Remember, that the things at Roskilde are ours, use whatever you need from the common stock. After Roskilde you can take all the things you want (except what belongs to the common stock): would you like a tent? It's there for you after the festival. Do you need a sleeping bag? It's there for the taking. And if you collect a large bag of things after Roskilde you can leave it at the site for next year, so you don't have to carry a lot home, just to drag it back next year. What else? Oh yeah, it's all free.

Organization: Besides having kids and being busy in the private life, we are now doing pretty well, our leader team has right now 7 people, and we like to discuss things to make the event even better - Please give your comments before, during and after the festival.

Thank you for your help shown by participating! We will do our best to achieve that each and every one of you have a GREAT FESTIVAL!!! Together we will succeed!

The organizing team!

PS - copy +45 517836 59 to your phone asap. It's the most certain way to contact us.

 
2013-06-15.txt · Lastaj ŝanĝoj: 2013/06/28 13:12 de rogier
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki